செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

சனி, 1 செப்டம்பர் 2018 (14:24 IST)
2018 ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு ஆகஸ்டு மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோஸ்யர் தொகு‌த்து அ‌ளி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.

செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 1, 10, 19, 28
 
 
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 2, 11, 20, 29
 
 
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 3, 12, 21, 30
 
 
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 4, 13, 22, 31
 
 
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 5, 14, 23
 
 
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 6, 15, 24
 
 
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 7, 16, 25
 
 
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 8, 17, 26
 
 
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 9, 18, 27
 

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

தொடர்புடைய செய்திகள்