ஆன்மிகம்

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 9, 18, 27

செவ்வாய், 29 செப்டம்பர் 2020

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 8, 17, 26

செவ்வாய், 29 செப்டம்பர் 2020

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 7, 16, 25

செவ்வாய், 29 செப்டம்பர் 2020

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 6, 15, 24

செவ்வாய், 29 செப்டம்பர் 2020

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 5, 14, 23

செவ்வாய், 29 செப்டம்பர் 2020

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 4, 13, 22, 31

செவ்வாய், 29 செப்டம்பர் 2020