விராட்-அனுஷ்கா வரவேற்பு நிகழ்ச்சி

8
7
8
11
12
15
10
20
15
12